Mēs esam atvērti jebkāda veida sadarbībai un sponsoriem, kā arī  izskatām un izvērtējam katra intereses.

Ziedojot Biedrībai “All Stars Sports”, privātpersonām un uzņēmumiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

Būsim priecīgi par Jūsu ziedojumiem biedrībai, veiksmīgai mērķu sasniegšanai ( Pieņemam finansiālu, telpu, sporta inventāra, sporta uztura, sporta apģērba, informatīvu ,u.c atbalstu ).

Iegūtie finansiālie līdzekļi no ziedojumiem un sponsoriem tiek izlietoti :

Sporta inventāra iegādei
Sporta uztura un apģērba iegādei
Sportošanai labklājīgu telpu nodrošināšanai
Sportistu atbalstīšanai
Nometnes un pasākumu organizēšanai
Sporta nodarbību nodrošināšanai bāreņiem un bērniem no nelabvēlīgām un maznodrošinātām ģimenēm
Bezmaksas transports bērnu namu bāreņiem turp-atpakaļ ,apmeklējot sporta nodarbības

Nodokļu atlaides iedzīvotājiem (privātpersonām):

 • Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pants nosaka, ka ziedojumi tiek uzskatīti par attaisnojamiem izdevumiem, līdzīgi iemaksām privātajos pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas prēmijām. Tas nozīmē, ka pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti arī izdevumi par ziedojumiem.
 • Jāņem vērā, ka attaisnotie izdevumi par ziedojumiem jeb nodokļa atlaide nebūs lielāka par 20 procentiem no Jūsu apliekamā ienākuma lieluma.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par veikto ziedojumu var saņemt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā Gada ienākumu deklarāciju, norādot ziedoto summu, kā arī pievienojot deklarācijai dokumentus, kas apliecina veikto ziedojumu (piem, internetbankas izdruka), lēmumu par Ziedot.lv sabiedriskā labuma statusu, Ziedot.lv reģistrācijas apliecību.

Nodokļu atlaides uzņēmumiem:

 • Likuma par „Uzņēmuma ienākuma nodokli” 20.pants nosaka, ka rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām samazina nodokli par 85 procentiem no summām, kas ziedotas sabiedriskā labuma organizācijām.
 • Kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 procentus no nodokļa kopējās summas.
 • Nodokļa atlaidi nepiemēro maksātājiem, kuriem taksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.
 • Manta vai finanšu līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod Ziedot.lv, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.
 • Nodokļa atlaidi atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  • ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis;
  • ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei vai laulātajam vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju;
 • Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu; deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā kopā ar līguma kopiju par veikto ziedojumu un), lēmumu par Ziedot.lv sabiedriskā labuma statusu, Ziedot.lv reģistrācijas apliecību.

Rekvizīti :
Biedrība “All Stars Sports”
Reģ.nr 40008270277
Rīga, Treiliņu iela 4, LV-1030
Swedbanka
Konta nr. LV90HABA0551044341559
mmafitness@inbox.lv
T . 25295087

Powered by filipsons.com